GTIN (бар код) регистар

GTIN 8 и GTIN 13

Глобалениот број на трговска единица (GTIN) се користи од компаниите за уникатна идентификација на своите трговски продукти. GS1 ги дефинира трговските продукти како продукти или сервиси кои имаат цена, може да се нарачаат и да се наплатат на било кое продажно место во рамките на синџирот на снабдување.

Аплицирајте за свој GTIN број
Изберете вид на GTIN (бар код):
Внесете го GTIN бројот: