Податоци за компанија

Име на компанија (провајдер на податоци) ХОРВАТ ДОО - СКОПЈЕ
GLN на компанијата ( провајдер на информации) 5310322000004

Контакт лице Огнен Попоски

Контакт телефон 075/282-991

Email contact@horvat.com.mk

Web www.horvat.com.mk

   
Опис

   Најнови производи од компанијата

Сите производи од компанијата (101)