Податоци за GTIN 05319992100236

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319992100236     
Име на брендот Венец А.Д.
Име на брендот (латиница) Venec A.D.
Име на производот Вранец Орле 0.75 - 2020\Vranec Orle 0.75 - 2020
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK,
Име на компанијата провајдер на податоците ВЕНЕЦ АД - НЕГОТИНО
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319990919007
Име на производителот ВЕНЕЦ АД - НЕГОТИНО
GLN на производителот 5319990919007
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
50000000 - Храна/Пијалоци/Тутун

Фамилија: 50200000 - Пијалоци

Класа: 50202200 - Алкохолни пијалоци

Група (brick): 10000276 - Вино - негазирано

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Волумен 750 ml
Нето содржина Суво црвено вино - 750 мл Dry red wine - 750 ml
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 21/02/2024
Датум кога производот станува достапен 21/02/2024
Датум на последна промена на производот 25/03/2024
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Минимална температура на која производот може да се складира 8 C
Максимална температура на која производот може да се складира 18 C
Упатство за складирање/користење
Упатство за складирање/користење
Да се чува според зададените максимална и минимална температура, на суво, темно место подалеку од директни и индиректни извори на топлина.


Состав и алергени

Алергенси
  • сулфур диоксид и сулфити
Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Универзитет "св. Кирил и Методиј" , Земјоделски институт - Скопје
Процент на алкохол 14.5
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти

Материјали за рециклирање