GLN Регистер

GLN

Глобалниот локациски број (GLN) може да се користи од страна на компаниите за идентификација на нивните локации, давајќи им целосна флексибилност во идентификацијата на било кој вид или големина на локацијата која што сакаат да ја идентификуваат.

Изберете критериум за пребарување на GLN бројот:


Внесете вредност: