Податоци за GTIN 05319991706200

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05319991706200     
Име на брендот Апитоксин
Име на брендот (латиница) Apitoxin
Име на производот Bee venom - Apitozin\ Bee venom - Apitozin
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Македонија
Земји каде што се продава производот
MK, AU,
Име на компанијата провајдер на податоците ОРГАНИК БАЛКАН ДООЕЛ - ВЕЛЕС
GLN на компанијата провајдер на податоците 5319991706002
Име на производителот ОРГАНИК БАЛКАН ДООЕЛ - ВЕЛЕС
GLN на производителот 5319991706002
Интерен идентификациски број на производот 20
Тарифен број 3001909800
Статус на производот Корекција на податоците за производот
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
58000000 - Производи од повеќе дејности

Фамилија: 58010000 - Производи од повеќе дејности

Класа: 58010100 - Производи од повеќе дејности

Група (brick): 10000624 - Различни пакувања на производи од повеќе дејности

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 06/07/2020
Датум кога производот станува достапен 06/07/2020
Датум на последна промена на производот 07/07/2020
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Состојки
Состојки
Phospholipase A2 Phospholipase B Hyaluronidase Phosphatase alfa - Glucosidase Melittin Apamine MCD peptide Secapine Pamine Minimine Adolapine Procamine A, B Protease inhibitor Tertiapine, cardiopep, melittin F Histamine Dopamine Noradrenalin Aminobutyric acid, alfa-amino acids Glucose, fructose Complex ethers P, Ca, Mg
Phospholipase A2 Phospholipase B Hyaluronidase Phosphatase alfa - Glucosidase Melittin Apamine MCD peptide Secapine Pamine Minimine Adolapine Procamine A, B Protease inhibitor Tertiapine, cardiopep, melittin F Histamine Dopamine Noradrenalin Aminobutyric acid, alfa-amino acids Glucose, fructose Complex ethers P, Ca, Mg


Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Агенција за храна и ветеринарство
Број на решение издадено од АХВ УП - I Бр. 17-247
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти