Податоци за компанија

Име на компанија (провајдер на податоци) КВАНТУМ СОЛУШН ДООЕЛ - СКОПЈЕ
GLN на компанијата ( провајдер на информации) 5318000025301

Контакт лице Сања Мицева

Контакт телефон 078/351-056

Email quantumsolution4@gmail.com;sanjaivanovska@gmail.com

Web

   
Опис