Податоци за GTIN 05318000023314

Податоци за производот
Глобален број на трговската единица 05318000023314     
Име на брендот Quimodia
Име на брендот (латиница) Quimodia
Име на производот Quimodia (Imiquimod 5%)
Тип на бар код симбологија GS1-13 (EAN-13)
Земја на потекло (ISO код) Индија
Земји каде што се продава производот
MK, GR,
Име на компанијата провајдер на податоците СОЛВИС ДОО - ГЕВГЕЛИЈА
GLN на компанијата провајдер на податоците 5318000023307
Име на производителот СОЛВИС ДОО - ГЕВГЕЛИЈА
GLN на производителот 5318000023307
Статус на производот Додаден за прв пат
 
       

Индикатори

Дали производот е наменет за крајниот потрошувач (на местото на продажба)?

Дали производот е на основно ниво во хиерархијата на производи?


Дали производот е со променлива мера?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на нарачка (да биде нарачан)?

Дали производот може да биде вклучен во процесот на испорака (дистрибуција)?

Дали производот може да се фактурира?

Опис и класификација


Категоризација на производот
Сегмент:
51000000 - Здравство

Фамилија: 51160000 - Фармацевтски лекови

Класа: 51160100 - Фармацевтски лекови

Група (brick): 10005845 - Фармацевтски лекови
Декларација на производот (без состојки)
Декларација
Quimodia
Quimodia

Пакување на производот

Хиерархиска конфигурација на производот Единечен производ
Дали производот има пакување кое се враќа?
Дали пакувањето се рециклира?
Дали производот доделен batch/lot?
Дали производот може да се врати доколку не е продаден?

Датуми и животен век на производот


Датум на внес на валидни информации за производот 13/02/2020
Датум кога производот станува достапен 13/02/2020
Датум на последна промена на производот 13/02/2020
Сезона во која е достапен производот? цела година

Складирање и користење


Состав и алергени

Агенција која го контролира дефинирањето на алергенсите Малмед
Дали производот е вегетаријански?
Дали производот е вегански?
Дали производот е посен?
Дали производот содржи опасна супстанција?
Дали производот е органски?

Нутритивни факти